آخرین به روز رسانی: پنج شنبه 29 سپتامبر 2016 - 8 مهر 1395 - 09:09:04 به وقت تهران
 
 

 

جدول پخش برنامه های شبکه جهانی وصال حق در روز شنبه 


برنامه

مجری | کارشناس

مکه 
مكرمه

دوشنبه

كابل

تهران

مدت برنامه

توضيحات


سفره دل

استاد سلیمانی |
دکتر امراء

01:00

03:00

02:30

01:30

90 دقیقه

تکرار اول


احاديث احكام

استاد ابراهیم فیضی

04:00

06:00

05:30

04:30

30 دقيقه

ضبط شده


آموزش حفظ قرآن

استاد سلیمانی

06:30

08:30

08:00

07:00

120دقيقه

تکرار سوم


تفسير قرآن كريم

شیخ عبدالسلام عابد

11:00

13:00

12:30

11:30

60  دقیقه

ضبط شده


آن روی سکه

استاد محمد انصاری

13:00

15:00

14:30

13:30

180دقيقه

تکرار دوم


حجت بی حجت

محمد انصاری | 
مولانا دهقان
 

19:30

21:30

21:00

20:00

120دقيقه

زنده


الگوهای هدایت

مولانا مجیب الرحمن انصاری

22:00

00:00
(یکشنبه)

23:30

22:30

35  دقيقه

ضبط شده

 

 

 

 

 

 

 

 جدول پخش برنامه های شبکه جهانی وصال حق در روز یک شنبه


برنامه

مجری |کارشناس

مكه 
مكرمه

دوشنبه

كابل

تهران

مدت  برنامه

توضيحات


قلب آسيا
 

استاد صيقل | مولانا انصارى

00:00

02:00

01:30

00:30

120 دقیقه

تکرار اول


عقیده طحاویه

مولانا عبدالقدوس دهقان

02:30

04:30

04:00

03:00

30  دقیقه

ضبط شده


بازسازی اندیشه

استاد صیقل | استاد فاتح

07:00

09:00

08:30

07:30

90  دقیقه

تکرار دوم


الگوهای هدایت

مولانا مجیب الرحمن انصاری

09:00

11:00

10:30

09:30

30  دقیقه

ضبط شده


منبر وصال

استاد  طاهری | استاد عباسی

12:30

14:30

14:00

13:00

120دقیقه

تکرار دوم


رحمت

استاد عبدالکریم مهاجرزاد

15:00

17:00

16:30

15:30

90 دقيقه

تکرار اول


جایگاه سنت در اسلام

استاد رحیمی | دکتر مبارز

17:00

19:00

18:30

17:30

90  دقیقه

زنده


آموزش حفظ قرآن کریم

استاد فضل الحق سلیمانی

19:30

21:30

21:00

20:00

120  دقیقه

زنده


روخوانی قرآن

استاد عبدالرحمن فاتح

22:30

00:30
(دوشنبه)

00:00
(دوشنبه)

23:00
 

120  دقیقه

تکرار اول

 

 

 

 

 

 

 جدول پخش برنامه های شبکه جهانی وصال حق در روز دوشنبه


برنامه

مجری | کارشناس

مكه مكرمه

دوشنبه

كابل

تهران

مدت برنامه

توضيحات


حجت بی حجت

استاد انصاری| مولانا دهقان

01:00

03:00

02:30

001:3

120 دقیقه

تکرار اول


روخوانی قرآن

استاد عبدالرحمن فاتح

06:30

08:30

08:00

07:00

120 دقیقه

تکرار دوم


سفره دل

استاد سليماني | دکتر امرا

13:00

15:00

14:30

13:30

120 دقيقه

تکرار  دوم


پرسش و پاسخ

سعود عباسی- مولانا دهقان 

16:30

18:30

18:00

17:00

120 دقيقه

زنده


بازسازی اندیشه

استاد  صیقل | استاد فاتح

19:30
 

21:30

21:00

20:00

90 دقيقه 

   زنده

 

 

 

 

 

 

جدول پخش برنامه های شبکۀ جهانی وصال حق در روز سه شنبه


برنامه

مجری | کارشناس

مكه مكرمه

دوشنبه

كابل

تهران

مدت برنامه

توضيحات


بانوان خانه نبوت

استاد فضل الحق سلیمانی

05:30

07:30

07:00

06:00

30 دقیقه

ضبط شده


تفسير قرآن كريم

شیخ عبدالسلام عابد

07:30

09:30

09:00

08:00

60 دقیقه

ضبط شده


جایگاه سنت در اسلام

استاد صیقل | دكتر مبارز

10:00

12:00

11:30

10:30

90 دقیقه

تکرار اول


الگوهای هدایت

مولانا مجیب الرحمن انصاری

13:00

15:00

14:30

13:30

30 دقیقه

ضبط شده


آن روی سکه

محمد انصارى

19:30

21:30

21:00

20:00

180دقيقه

زنده

 

 

 

 

 

جدول پخش برنامه های شبکه جهانی وصال حق در روز چهارشنبه


برنامه

مجری | کارشناس

مكه مكرمه

دوشنبه

كابل

تهران

مدت برنامه

توضيحات


حفظ قرآن کریم

 استاد فضل الحق سلیمانی

03:00

05:00

04:30

03:30

120  دقیقه

تکرار اول


پرسش و پاسخ

سعود عباسی | مولانا دهقان

06:00

08:00

07:30

06:30

120 دقیقه

تکرار اول

رهنمود سنت استاد عبدالرحمن فاتح

08:30

10:30

10:00

09:00

30  دقیقه

ضبط شده


حجت بی حجت

محمد انصاری | مولانا دهقان

13:00

15:00

14:30

13:30

120 دقیقه

تکرار دوم


قلب آسيا

استاد صیقل | مولانا انصاری

15:30

17:30

17:00

16:00

120 دقيقه

تکرار دوم


منبر وصال

استاد طاهری | استاد ماجد عباسی

19:00

21:00

20:30

19:30

120 دقيقه

زنده

 

 

 

 

 

جدول پخش برنامه های شبکۀ جهانی وصال حق در روز پنج شنبه


برنامه

مجری | کارشناس

مكه مكرمه

دوشنبه

كابل

تهران

مدت برنامه

توضيحات


آن روی سکه

محمد انصارى

01:00

03:00

02:30

  01:30

180دقیقه

تکرار اول


رحمت

استاد عبدالکریم مهاجرزاد

04:30

06:30

06:00

05:00

90 دقیقه

تکرار دوم


احاديث احكام

استاد ابراهیم فیضی

06:30

08:30

08:00

07:00

30 دقیقه

ضبط شده


بانوان خانه نبوت

استاد فضل الحق سلیمانی

09:00

11:00

10:30

009:3

  40 دقيقة

ضبط شده


الگوهای هدایت

مولانا مجیب الرحمن انصاری

11:00

13:00

12:30

11:30

30 دقيقه

ضبط شده


 روخوانی قرآن كريم

استاد عبدالرحمن فاتح

12:00

14:00

13:30

12:30

120 دقيقه

تکرار سوم


رهنمود سنت

استاد عبدالرحمن فاتح

18:00

20:00

19:30

18:30

30  دقیقه

ضبط شده


سفره دل

استاد سلیمانی | دکتر امرا

19:00

21:00

20:30

19:30

120 دقيقه

زنده


بازسازی اندیشه

استاد صیقل | استاد فاتح

22:00

00:00
(جمعه)

23:30

22:30

90 دقيقه

تکرار اول

 

 

 

 

 جدول پخش برنامه های شبکۀ جهانی وصال حق در روز جمعه 


برنامه

مجری | کارشناس

مكه مكرمه

دوشنبه

كابل

تهران

مدت برنامه

توضيحات


الگوهای هدایت

مولانا مجیب الرحمن انصاری

00:00

02:00

01:30

00:30

30 دقیقه

ضبط شده


منبر وصال

استاد طاهری | استاد ماجد عباسی

01:00

03:00

02:30

01:30

120 دقیقه

تکراراول


جایگاه سنت در اسلام

استاد صیقل | دکتر مبارز

08:00

10:00

09:30

08:30

120 دقیقه

تکرار دوم


پرسش و پاسخ

استاد سعود عباسی | مولانا دهقان

10:30

12:30

12:00

11:00

120دقیقه

تکرار دوم


حفظ قرآن کریم

استاد فضل الحق سلیمانی

13:00

15:00

14:30

13:30

90 دقیقه

تکرار دوم


روخوانی قرآن کریم

استاد عبدالرحمن فاتح

16:00

18:00

17:30

16:30

120دقیقه

زنده


قلب آسيا

استاد رحیمی و استاد صیقل
| مولانا انصاری

19:00

21:00

20:30

19:30

120دقيقه

زنده


رهنمود سنت

استاد عبدالرحمن فاتح

21:30

23:30

23:00

22:00

30 دقيقة

ضبط شده


رحمت
استاد عبدالکریم مهاجرزاد

22:30

00:30
(شنبه)

00:00
(شنبه)

23:00

90 دقيقه

زنده

 

 

 

 

 

نايل ست 11595 Vertical 27500 fec 3/4
نايل ست 11595 Vertical 27500 fec 3/4
بارالها وقتي رودهاي روان ودرياهاي جاري که بوسيله ئ ريگزارها و گياهان تصفيه و به آبي شيرين مبدل ميشوند و در اکوسيستم طبيعت به مجراي اقيانوسها ميريزند در محل تلاقي آنها آب درياهاي شيرين با اقيانوسهاي نمکين هيچ گاه ادغام نميشود وجعلنا بين البحرين حاجزا در اين نقطه قدرت ذات لايتناهي و عظمتت هويدايي ميکند

چرا حضرت علی (ع) در هیچ کجای تاریخ ( حتی در کتب شیعه ) نفرمودند که : مردم در غدیر خم با من بیعت خلافت کردند . ( به خصوص پس از شهادت حضرت عثمان که تمام دعواها بر سر خلافت حضرت علی بود ؟ )
چرا هیچ یک ( حتی یک نفر ) از فرمانروایان و حاکمان عرب زبان ( نه قبل از پیامبر اسلام و نه بعد از پیامبر اسلام ) برای تعیین و معرفی جانشین خودش از کلمه مولی استفاده نکرده است ؟ ( اگر این واژه معنای خلیفه و اولی الامر و جانشین می دهد ! )

جبهه باطل در همیشه تاریخ ، از درون دچار تناقض و تضاد می شود و با کمال پرروگی و گستاخی به روی خودش نمی آورد و همچنان بر طبل حق و عدالت و خدا می کوبد . و اینک
آخرین شاهکار ولایت مطلقه از آستین شورای نگهبان خارج شد و رییس تشخیص مصلحت خود این سیستم ، بی صلاحیت اعلام گردید ! ( اولین تناقض ) آن هم به کدامین علت ؟ به علت واهی : سن بالا !

مهدی جان!..
ما تو را شناختیم، دیگر تو را نمی‫خواهیم. ما تنها آرزو داریم چون انسانها زندگی کنیم.
ما دیگر نمی‫خواهیم سگ هار آمریکا و صهیونیستهای اسرائیلی باشیم.
ما دیگر نمی‫خواهیم گاو شیری روسیه و چین باشیم..
لطفت زیاد برو و دیگر هم برنگرد..
البته یادت نره! بر و بچه ‫هاتو هم با خود ببری..


 
 
 
 
 
5072439